dinsdag 27 september 2011

Oock lanceert nieuwe kledingkasten lijn

Kledingkasten en opbergkastenEen absolute noodzaak voor elk huishouden. Niemand kan eromheen, zaken als kleding moeten op een nette manier worden opgeborgen. De kast moet ook nog bijpassend zijn bij uw interieur.
Dan volgen al snel de volgende vragen: wat is een stijlvolle keuze, waar koop ik mijn kast dan en ga ik deze zelf of door iemand laten inbouwen. En zo ja ga ik de kast door een timmerman laten inbouwen of door een gerenommeerde kastenbouwer die hier al in is gespecialiseerd. 

Doe het zelf?
Iedereen kent de meubelgigant met het blauw gele logo of de grote bouwmarkten. Hier kunnen kledingkasten van middelmatige kwaliteit worden aangeschaft. In principe moeten de kasten zelf worden opgebouwd. Ook kan er een motageservice langskomen. Dit maakt de kasten voor de kwaliteit erg duur. De kasten zijn vrijstaand. Vaak zijn de fronten vlak en zonder paneel. Ook de keuzes zijn vrij beperkt, denk hierbij aan kleuren en greepjes bijvoorbeeld. Verder zit je vast aan standaard maten.

Doe het zelf “op maat” (of toch niet.....)
Verder zijn er bedrijven die u via hun website de segmenten laten samenstellen waarna de onderdelen aan huis worden aangeleverd. U dient de kasten zelf op te bouwen. De klant denkt hier dat er maatwerk wordt geleverd. Dit is echter niet zo: de deuren zijn in beperkte maten te bestellen . U kunt hier de onderdelen op internet uitkiezen en zelf samenstellen. Het is een modulaire aanpak. De kwaliteit van dit soort kasten is medium en de keuzevrijheid lijkt groot maar is het niet.
Deze kasten zijn het voordeligst als ze door uzelf worden ingebouwd. Vergeet echter niet dat u dan erg handig moet zijn. Indien u de montage laat uitvoeren komt u duur uit vergeleken met de kwaliteit.Losse kledingkasten
In de klassieke meubelzaken is het ook nog wel mogelijk losse kledingkasten te kopen die kant en klaar worden aangeboden. Hetzelfde geldt ook voor marktplaats. Hier worden veel losse kasten aangeboden. Verder kunt u altijd nog terecht in de antiekzaak. Van oudsher werden kledingkasten altijd los en niet als inbouw gemaakt.
Hierdoor komt men voor een passende totaaloplossing algauw bij ingebouwde kledingkasten uit.

Kledingkast als Inbouwkast op maat
Een meer praktische oplossing is om uw inbouw kledingkast of inbouw opbergkast door een all-in bedrijf te laten ontwerpen, die uw kast ook kunnen inmeten en inbouwen. U komt dan uit bij bedrijven als Oock in Utrecht http://www.oock.nl/kledingkast.php. Deze bedrijven zijn gespecialiseerd in het probleem en kunnen u heldere oplossingen bieden.

Door slimme materiaalkeuzes blijven de prijzen binnen de perken. Door een gestandaardiseerde aanpak van het maatwerk blijven zij gebruik maken van hun schaalvoordeel. In dit geval worden bij Oock altijd een inbouw kledingkast geleverd die bij uw interieur past. U kunt een moderne eiken uitstraling kiezen. Daarnaast kunt u een klassiekere versie kiezen met paneeldeuren die weer meer bij jaren dertig huizen (jaren ’30) passen of bij huizen met een meer belle epoque uitstraling. Door bijpassende profielen in de deurpanelen te kiezen blijft de kast bijpassend bij uw huis. Oock zal u deuren uitvoeren in een kleur naar wens. Tenslotte kunt u altijd nog kiezen voor de moderne variant van de inbouw kledingkast. Hierbij worden gekleurde vlakke en strakke deurpanelen gebruikt. Dit geeft een strakke schone uitstraling. Deze versie past goed bij modernere appartementen of in niewbouwhuizen.

De kasten zijn kwalitatief erg hoog en er kunnen door u nog vele keuzes worden gemaakt: draai of schuifdeuren, de kleur, de indeling etc. Materiaal is voor de deuren van de kast MDF en binnenin wordt gemelamieerd spaanplaat gebruikt. Dit materiaal is prima en functioneel.

Hoe werkt dit nu precies?
Het proces om nu zo’n inbouwkast of ingebouwde kledingkast te laten maken lijkt lastiger dan wat het is. Bij Oock staan de keuzes netjes op hun website. U kiest eerst een basismodel , classic, modern oak of modern color. Vervolgens dient u voor een offerte de maten van uw kamer of zolderwand door te geven. Oock maakt vervolgens een nette en volledige offerte. 


Hierna zijn de stappen helder: u kiest uw gewenste indeling van de kledingkast en maakt een aantal basale keuzes welke al bij de offerte zijn inbegrepen:

 •         Kleur
 •          Type deur: draaideur of schuifdeur
 •          Type deurpaneel
 •         Details mbt houtprofielen
 •          Kleur
 •          Greepjes
 •          Indeling: hoeveel hang en hoeveel legdelen heeft u nodig.
 •          Keuze uit accessoires als lades en schoenenrekken etc

Hierna volgt een ontwerp. Als daarna alle keuzes bekend zijn bij Oock wordt de kast bij u thuis ingemeten waarna de kast binnen vier weken geheel wordt ingebouwd. De kwaliteit is hoog en wat belangrijk is: over de stijl wordt ook meegdacht en kan dus bijpassend worden geleverd bij uw huis. Daarbuiten is alles maatwerk tot aan de deurpanelen aan toe. Hierdoor doet u nooit concessies. Dit alles door de heldere keuzes die u maakt. Hoe meer volume u trouwens bestelt hoe voordeliger het wordt. 

Niet onbelangrijk: de prijzen voor wat u krijgt geleverd zijn zeer scherp terwijl u een scala aan keuzes heeft en de kwaliteit hoog blijft! Glashelder dus! http://www.oock.nl/kledingkast.php

Opbergkasten
De kledingkasten van Oock kunnen evengoed als inbouw opbergkasten worden gemaakt voor bijv de bijkeuken of de kinderkamer. Het idee is hetzelfde: U kiest tenslotte hoeveel opbergruimte u waar in de kast nodig heeft.


Professionele toepassingen
Door de vele opties die kunnen worden geintegreerd zijn de kasten ook voor professionele toepassingen zeer goed te gebruiken. 
Voor uw kantoor kunnen bijv. archieven worden geïntegreerd.
Voor kinderdagverblijven integreren we bijvoorbeeld afgesloten opbergruimtes en uitneembare bakken voor speelgoed in de kast. Het ontwerp wordt samen zodanig gemaakt dat het perfect past bij uw specifieke wens per ruimte.
Voor hotels en pensions maken we uiteraard voornamelijk kledingkasten. Deze worden ingebouwd. Uiteraard houdt de klant in overleg weer alle keuzes.
Voor scholen maken we weer voornamelijk opbergkasten in dezelfde stijl als beschreven. De stijl vaak bijpassend bij het gebouw. Deze kasten zijn voornamelijk praktisch van aard door de slimme indeling van de ingebouwde kast.

Bij alle varianten geldt eigenlijk exact dezelfde aanpak als beschreven. U kiest een model, kiest uw indeling en kiest op opties. Daarna volgt een ontwerp, wordt er ingemeten en volgt de inbouw! Helderder kan niet en de prijzen zijn scherp! Oock launches new line of wardrobes

 
Wardrobes and cupboards


An absolute necessity for every household. No one can around it, thing like clothes must to be stored in a clean manner. The cabinet must also match your interior.
Then quickly follow the following questions: what is a stylish choice, where do I buy my closet and then are you self or is someone else going to build up this cabinet. If so, is there a carpenter to build up this cabinet or a reputable cabinet maker who is specializes in this.

Do it yourself?
Everyone knows the furniture giant with the blue and yellow logo of the bit building markets. Here you can buy wardrobes of mediocre quality. In principle, you need to build them up by yourself. They can maybe also come a building up team, but this makes the cabinets very expensive for the quality you get. De cabinets are freestanding and often they are flat without a panel. Also the choices are quite limited, think about colors, handles for example. Furthermore, you’re stuck with standard sizes. 

Do it yourself “custom made” (or maybe not …..)
There are also companies they let you choose the segments via their website. After this the parts will be delivered at home and you need to build up the cabinets yourself. The customer believes that this is custom made. This is not so: you can order the doors in limited sizes. It is a modular approach. The quality of these cabinets is medium and the freedom to choose seems big, but it is not.
These cabinets are the cheapest when you build them up by yourself. However, remember you need to be really capable. If you ask the company to build it up, it will come very high in price instead of quality.  


Stand-alone cabinets
In classical furniture shops, it is still possible to buy stand-alone wardrobes they are ready to be offered. The same applies also for ‘martkplaats’. On this website there are many stand-alone cabinets available. Furthermore you can always go to the antique shop. Historically, wardrobes where always stand-alone and not build in made.
That’s why you come for a suitable solution very quickly at build-in wardrobes.

Wardrobe and cupboard custom made
A more practical solution is to let you cabinet design by an all-in company, they design your cabinet, measure the space and build it up. You will arrive at companies like Oock in Utrecht http://www.oock.nl/kledingkast.php. These companies are specialized in the problem and can offer you clear solutions.
By smart material choices, the prices stay under control. By a standard approach of the custom made market they can continue to use their economies of scale. In this case will Oock always deliver a build in wardrobe that will match your interior. You can choose for a modern oak look, but also a classic version with panel doors that fits the houses of the thirties of with a more belle époque look. By choosing matching profiles in the door panels, the cabinet will match your home. Oock will deliver the doors in a color you choose. Finally, you can always choose for a modern look of the build in wardrobe. This model had flat colored door panels. This gives a modern and clear look.  This version fits well in modern apartmens or in new building houses.

The cabinets are very high in quality and you can choose from a lot of options: opening or sliding doors, color, inside layout etc. The material of the doors of the cabinets is MDF and the inside will be melamine. This material is fine and functional. 

How does it work exactly:
The process to design your won wardrobe or cupboard seems harder than what it is. You can see all the choices on the website of Oock. First you choose a base model, classic, modern oak or modern color. Next, you need to give us the sizes of you room so we can make an clear and total offer.


After this, the steps are really clear: you choose the layout of the inside of the wardrobe and you make some basic choices they all are included the offer:

 •          Color
 •          Type of door: opening or sliding door
 •          Type of door panel
 •          Details of the wood profiles
 •          Color
 •          Handles
 •          Layout: how much hanging elements and shelves you need
 •         Choice of accessoires such as drawers and shoe racks, etc.

After this, there is coming a design. If all choices are made the cabinet will be measured in your home and after this the cabinet will be delivered and build in in four weeks. The quality is very high and what is important: we think with you about the design, so we can deliver a cabinet that fits your home.

Everything is custom made. You never have to compromise. All this by the clear choices you make. The more volume you order, the cheaper it gets.

Important: the price for what you get delivered is very sharp and you have a range of choices and the quality stays high? So clear! http://www.oock.nl/kledingkast.php

Cupboards:
The wardrobes of Oock you can also use them for build in storage for a child room or utility room. The idea stays the same: you choose how much storage you need and were in your cabinet you need this storage.


Professional applications:
Because of the many options they can be integrated in the cabinets, they are also very good to use for professional applications.

For your office there can be archives integrated
For daycares we can integrate closed storage compartments and removable boxes for toys. The design will be made that it will fit perfectly you wishes and the room.
For hotels we make obviously mainly wardrobes. They will be built in and the customer can make all the choices.
For schools we mainly make cupboards in the same style as described. Often the style will match with the style of the building. These cabinets are mainly practical by the clever lay-out of the cabinet.

All these versions have basically the same methods as described. You choose a model, choose your lay-out and you choose your options. Then follows a design, we going to measure and the installation will follow! Brighter can’t and the prices are sharp!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten