dinsdag 30 november 2010

Ralph lauren’s chique optrekje voor geestelijke rust

Courtasy of "Elle Décor"
Minimalism is niet een term die vaak geassocieerd wordt met Ralph Lauren, waarvan de drukke falgshipstore in Manhattan – genaamd Rhinelander mansion, legendes heeft geïnspireerd.
 Maar toen hij voor het eerst de decorateur Angelo Donghia de opdracht gaf om de Fifth Avenue duplex, waar hij en zijn vrouw, Ricky, hun gezien opvoedden, zei Lauren dat hij was geïnspireerd door de "simpele, bijna primitief verlangen naar heldere, open ruimte."

Nu, meer dan 30 jaar later, is de renovatie klaar die de woning nog meer open en helder heeft gemaakt. Drie slaapkamers die behoren tot hun – nu opgegrooide kinderen, zijn hergebruikt; ruimtelijke verscheidenheid werd toegevoegd door verschillende niveaus te creëren, waardoor de ruimte nog groter lijkt . “De veranderingen waren subtiel maar van groot belang,” zegt hij. “Het appartement wordt zo gemoderniseerd.” Op sommige plekken moest compleet overnieuw begonnen worden. “Er waren meerdere momenten waarop ik dacht, oh God, wat heb ik gedaan” wordt lachend gezegd. Maar dit was niet de eerste keer. Tijdens de aanvankelijke renovatie, werden dingen zo overstelpt, dat Ralph Lauren voor de rest van de dag in het ziekenhuis belandde.

Courtasy of "Elle Décor"

Courtasy of "Elle Décor"


Het originele optrekje was een wirwar van kamers verdeeld over 2 verdiepingen met een uitzicht op Central Park. “Het was prachtig, maar paste niet bij mij” zegt de ontwerper/ “Ik wilde een loft passend bij Fifth Avenue. Ik ben casual om in een benouwd, dompig appartement te wonen.” Na pogingen om het appartement in zijn eentje te renoveren, huurde ralph Lauren de hulp van Donghia in, de bekend stond om zijn simpele lijnen en sensuele vormen en texturen, en die één van Lauren’s beste vrienden werd.
Toen, als nu, het overkoepelende gevoel van het appartement is dat van de geweldige ruimtelijkheid en openheid, met een uitzicht dat nog overweldigender was, ingericht met witte meubels en beslag. “Ik werk dagen lang met kleuren,” zegt Lauren. “Op deze manier kan ik in New York wonen en me comfortabel en rustig voelen.”
  “Als ik thuis ben, wil ik me voelen als of ik op een wolk zweef.” Dat zwevende gevoel is gecreëerd door het omhoog brengen van de woonkamer zodat je er letterlijk op stapt, en door het verwijderen van Donghia’s jaloezieen van bamboe van het raam. Deze waren verwerkt voor het hele apartement en brachten de natuur naar binnen. “Er is een vloeing en comfort nu, waar ik van hou.” zegt hij.
“Het heeft te maken met de ramen, en het licht dat er vanuit Central Parc naar binnen komt. ’s Avonds, met de kaarsjes aan, is het bijna als een evenement.”

Courtasy of "Elle Décor"


Verdere stroomlijning werd bereikt door het vervangen van de originele visgraat vloeren, die gebrandschilderd waren in een medium bruin tint, met donker hout in een simpeler patroon. Een structurele balk die is uitgebreid door Donghia als een ronde, gebeeldhouwde aanwezigheid werd neergehaald; de keuken en badkamers zijn nu symfonieën van heldere lijnen en glimmende oppervlakken. De tropische bamboe tonen en texturen die accent brengen aan het wit in het appartement, zijn verdrongen door zwart en chroom. De bananen planten, die ooit de eetkamer overheerste, zijn weg; de nieuwe accesoires zijn nu meestal weerspiegelende vazen vol met rode rozen, bijvoorbeeld, terwijl de glimmende vintage lantaarnser boven hangen.
Zowel de tafels als de stoelen (die in de plaats zijn gekomen van rieten en canvas meubels) zijn Lauren’s eigen koolstofvezels stukken, geïnspireerd door de strakke reace auto’s die hij rijdt en verzameld. “Zoals de auto’s, zijn de gemaakt voor comfort en duurzaamheid,” merkt hij op.
Het enige dat er dat er veel is in de nieuwe ruimte, is kunst. “Ik hou van de achitectuur van kale muren, dus de kunst moest persoonlijk belangrijk voor me zijn,” zegt Lauren. “Ik heb niets met status-schilderijen – ze moeten belangrijk voor mij of Ricky zijn.” Het Star Wars figuur die nu de entreehal bezet was een cadeau voor vaderdag van zijn familie. “Ik ben altijd gek geweest op speelgoed – mijn kantoor is gevuld met kleine speeltjes en personages,” zegt hij, “en we hebben alle Star Wars films met onze kinderen gezien.” Hij houdt van het stuk – “zo strak en wit en grafisch” – gepaard met een gewaagde schilderij van een moter die vroeger in zijn kantoor stond.

Courtasy of "Elle Décor"

Courtasy of "Elle Décor"


Tussen de andere kunstwerk hangt een schilderij van Batman van zijn neefje Greg Lauren, en een bugatti sculptuur van een olifant die hem aansprak omdat hij auto’s van het merk heeft. Een ander favoriet stuk is een figuur met een hoge hoed, die recht uit een van zijn eigen reclame’s komt. Dit figuur staat strak naast de open haard in de woonkamer. “Het is een uniek soort van Fred Astaire figuur. Zoals al het andere, is het erg persoonlijk. Ze hebben allemaal een connectie tot mijn leven of mij standpunten.”
Toen er gevraagd werd of hij naar de hemel staart door één van zijn twee gigantsche ramen, lachte hij en zei hij dat hij er nog geen tijd voor heeft gehad – en trouwens, wie heeft het nodig om verder te kijken dan het geweldige uitzicht? Zijn routine, zegt hij, is om thuis te komen, te dineren en TV te kijken. In de ochtend gaat hij sporten in zijn “leuke speelkamer,” de sportzaal gelegen langs de keuken. “Dit appartement was niet gemaakt voor vermaakt – toch hebben we ons hier zeker vermaakt,” zegt hij. “Het was gemaakt voor een meer particulier leven.”
Zijn leven met Ricky en zijn familie speelt af in een aantal huizen: het landgoed in Bedford, New York, een huis geplaatst op een prachtig langschap; een laaghangende complex met de uitstraling van een Frank Lloyd Wright huis op het strand van Long Island; een ranch in het westen; een tropisch optrekje in Round Hill, Jamaica. “Ze zijn allemaal uniek en prachtig,” verteld Lauren, maar hij stads optrekje vind hij het meest passend. “Het is precies wat we nodig hebben om te ontsnappen uit onze hectische levens.”

Ralph Lauren's Chic Retreat
The famed designer reinvigorates his Manhattan apartment with spare, all-American glamour

Minimalism is not a term often associated with Ralph Lauren, whose densely propped flagship store in Manhattan’s Rhinelander mansion has inspired legions. But when he first commissioned the late decorator Angelo Donghia to design the Fifth Avenue duplex where he and his wife, Ricky, raised their family, Lauren said he was motivated by the “simple, almost primitive desire for clean, open space.”
Courtasy of "Elle Décor"


Now, more than 30 years later, he’s finished a renovation that has made the place even more clean and open. Three bedrooms that belonged to his now-grown children have been repurposed; spatial variety was added by incorporating steps to create different levels, making the space seem even larger. “The changes were subtle, but important,” he says. “They really modernize the apartment.” They also involved gutting it and starting over. “There was more than one moment when I asked, Oh, God, what did I do?” he says, laughing. But this wasn’t the first time. During the initial renovation, things got so fraught, he says, he “ended up going to the hospital for a day of rest.”

The original space had been a warren of rooms spread out on two floors overlooking Central Park. “It was beautiful, but not me,” the designer says. “I wanted a Fifth Avenue loft. I’m too casual to live in a stuffy apartment.” After trying to do the renovation on his own, he hired Donghia, who was known for simple lines and sensual textures and shapes, and who became one of Lauren’s closest friends.

Then, as now, the overarching feeling of the apartment was of phenomenal openness, with even more phenomenal views, augmented by predominantly white furniture and fittings. “I deal with color all the time when I’m working,” Lauren says. “This is a way I feel like I can live in New York and be comfortable and simple. When I’m at home, I need to feel like I’m floating on a cloud.” That floating feeling has been enhanced by raising the level of the living room so that you step up into it and by removing Donghia’s matchstick blinds from the windows, which wrap around the apartment and seem to bring the outdoors inside. “There’s a flow and a comfort I like better now,” he says. “It’s about the windows, and the light that comes in from the park. In the evening, with candles lit, it’s almost like an event.”


Courtasy of "Elle Décor"Further streamlining was achieved by replacing the original herringbone floors, which were stained a medium-brown, with darker wood in a simpler pattern. A structural beam that had been expanded by Donghia into a round, sculptural presence was taken down to its studs; the kitchen and bathrooms are now symphonies of clean lines and glossy surfaces. The tropical bamboo tones and textures that accented the white in the apartment’s previous incarnation have been supplanted by black and chrome. The banana plants that once abounded in the dining room are gone; the accessories now tend to be reflective vases full of red roses, for example, while gleaming vintage lanterns hang overhead. Both the table and the dining chairs (which have taken the place of earlier rattan-and-canvas versions) are Lauren’s own carbon-fiber pieces, inspired by the sleek race cars he drives and collects. “Like the cars, they are built for comfort and durability,” he notes.

The one thing there is more of in the new space is art. “I love the architecture of the blank walls, so the art had to be personally important to me,” he says. “I’m not about status paintings—they have to be important to me or Ricky.” The Star Wars figure that now occupies the spacious entrance gallery was a Father’s Day gift from his family. “I have always liked toys—my office is filled with small toys and characters,” he says, “and we saw all the Star Wars movies with our kids.” He likes the piece—“so stark and so white and graphic”—paired with a gutsy motorcycle painting that previously resided in his office. Other artworks include a Batman painting by his nephew Greg Lauren and a Bugatti sculpture of an elephant that appealed because, he says, “I have Bugatti cars.” Another favorite piece is a figure in a top hat and tails straight out of a Ralph Lauren ad that stands guard by the living room fireplace. “It’s just a unique sort of Fred Astaire character,” he says. “Like everything else, it’s very personal. All of them have a connection to my life or point of view.”

Courtasy of "Elle Décor"


Asked if he gazes at the heavens through one of the apartment’s two telescopes, he laughs and says he hasn’t had the time—and besides, who needs to look further than the spectacular views? His routine, he says, is to come home, have dinner, and watch TV. In the mornings he works out in his “nice playroom,” the gym located off the kitchen. “This apartment was not made for entertaining—though we certainly have entertained here,” he says. “It was made for a more private life.”

His life with Ricky and his family plays out in a number of homes: the country estate in Bedford, New York, a sort of tweedy stone house set on a beautiful piece of property; the low-slung Frank Lloyd Wright–ish complex on the beach in Long Island; the ranch out West; and the tropical fantasy of Round Hill, Jamaica. “They are all uniquely wonderful,” he tells me, but it’s his urban aerie that he finds the most soothing. “It’s exactly what we needed as an escape from our hectic lives.”

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten